Giới thiệu về Trung tâm CNTT&TT Hà giang

Trung Tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
I/ Ban Giám đốc
1. Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

- Di động: 0359 898 666
stttt@hagiang.gov.vn

II/ Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Hành chính tổng hợp.
- Hà Thị Cao - ĐT: 0987686918

2. Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ
- Phí Thị Thu Ngà - ĐT: 0986466981

- Điện thoại: 0219.350.1038
- Email: phongktnv.stttt@hagiang.gov.vn 

           Vị trí chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang; có chức năng giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh; thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm; quản trị cổng thông tin điện tử; Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ về Bưu chính, Viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang và hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ quyền hạn:
a. Nhiệm vụ Công ích:
- Thực hiện nhiệm vụ tập huấn, bỗi dưỡng nghiệp vụ về Bưu chính, Viễn thông và CNTT cho cán bộ công chức các đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ yêu cầu tin học hóa cải cách hành chính Nhà nước và cải cách hành chính của tỉnh.
- Quản trị, biên tập, cập nhật, phát triển, nâng cao và duy trì Cổng thông tin điện tử (Trang thông tin điện tử của tỉnh) vận hành 24h/24h (7 ngày/tuần);
- Quản trị, vận hành, bảo mật và đảm bảo an toàn mạng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. Xây dựng, quản lý, duy trì và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu về Bưu chính, Viễn thông và CNTT. Cung cấp các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ hoạt động, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án ứng dựng Công nghệ thông tin, phần mềm tin học cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu qủa công việc. Triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch về CNTT, Bưu chính, Viễn thông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Nghiên cứu phát triển các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở triển khai cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Làm đầu mối mạng tin học diện rộng của tỉnh, xây dựng, phát triển và triển khai Chính phủ điện tử tại địa phương.
- Cảnh báo và phối hợp xử lý các vấn đề về an toàn mạng máy tính; điều phối các hoạt động ứng cứu máy tính và Mạng máy tính trên địa bàn tỉnh;
- Vận hành, duy trì hệ thống thư điện tử, cấp phát và quản lý Acount, mật khẩu hòm thư điện tử của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Công nghệ Thông tin và bản quyền tác giả;
- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo đúng các quy định của pháp luật;
- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm về bưu chính, viễn thông và CNTT;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở hoặc UBND tỉnh khi có yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh giao.
b. Các hoạt động có thu:
- Tư vấn và kiểm định các công trình, thiết bị bưu chính viễn thông và CNTT;
- Tổ chức cá lớp tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho các đối tượng có nhu cầu;
- Thực hiện cung ứng, cài đặt, sửa chữa phần cứng, phần mềm, bảo trì mạng máy tính, các thiết bị điện tử viễn thông, CNTT và một số các dịch khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;
- Thiết kế, xây dựng cài đặt phần mềm tin học, tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
- Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT và Truyền thông. Liên doanh, liên kết với các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước thực hiện các dự án trong lĩnh vực BCVT – CNTT- TT.
 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lã Đình Điền - Giám đốc
Địa chỉ: Số 222, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.860.659 - Fax: 02193.860.659 - Email: trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn

Xem bản: Desktop | Mobile